เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

14 ม.ค. 2557

ประวัติส่วนตัว
       ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นายอดิศร  ศรศรี
ชื่อเล่น : แบงค์
วิชาเอก : คบ.1ภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา : 564102022
เกิด : 2 ตุลาคม 2537
กรุ๊ป : O
จบมัธยมปลายโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คติประจำใจ เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้


                                   

       ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวสุทธิดา  ชาวดร
ชื่อเล่น : มุก
วิชาเอก : คบ.1ภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา : 564102062
เกิด 16 เมษายน 2537
กรุ๊ป : B
จบมัธยมปลาย : โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น